(ร่าง) คำกล่าว
การประชุมสุดยอดสื่อมวลชนความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง
โดยนางทัศนีย์  ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
--------------------------------------
สวัสดีค่ะ ท่านประธานและผู้มีเกียรติที่เคารพ


ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้แทนของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์จากประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมสุดยอดสื่อมวลชนความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ในวันนี้ การประชุมครั้งนี้มีความสำคัญมาก เพราะเป็นโอกาสที่พวกเราในฐานะสื่อมวลชนจากประเทศที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำสายเดียวกัน มีอนาคตร่วมกัน จะได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความผูกพันของประชาชนทั้ง 6 ประเทศในแถบ ลุ่มแม่น้ำนี้ แสดงถึงความพยายามของรัฐบาลทั้ง 6 ประเทศในการพัฒนาและสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างกันสู่เป้าหมายที่เป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจข้ามพรมแดน การใช้ทรัพยากรน้ำร่วมกัน การพัฒนาศักยภาพในการผลิต การทำการเกษตรรูปแบบใหม่ และการลดความยากจนของประชาชน ส่งผลต่อการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไทยซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้างมาตั้งแต่ปี คริสต์ศักราช 2015 ได้ให้การสนับสนุนการเชื่อมโยงประเทศลุ่มน้ำโขงกับแนวความคิดริเริ่มของจีน “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” หรือที่รู้จักกันดีว่า One Belt, One Road เพื่อให้เกิดระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสามารถเชื่อมต่อกับระเบียงเศรษฐกิจของภูมิภาคอื่น อันจะนำมาซึ่งโอกาสอันมหาศาลของภูมิภาคนี้
ในส่วนบทบาทของสื่อมวลชนในการสนับสนุนกรอบความร่วมมือแม่โขง-  ล้านช้างนั้น ประเทศไทยได้ดำเนินการและยินดีสนับสนุนตลอดมา อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่า    ในยุคดิจิทัล ที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงทุกวัน พวกเราในฐานะผู้บริหารและนักสื่อสารมวลชน จึงต้องปรับตัวให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคข่าวสารในยุคที่มีการหลอมรวมของสื่อ (Media Convergence) เนื่องจากการสื่อสารเกิดขึ้นตลอดเวลาบนพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนตัว ผู้ใช้สื่อมีเสรีภาพมากยิ่งขึ้นในการกำหนดเนื้อหาและรูปแบบการใช้ประโยชน์ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะองค์การด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนภาครัฐ ต้องปรับตัวให้บริการในลักษณะมัลติมีเดีย เพิ่มช่องทางให้หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชน จากที่เคยให้ความสำคัญกับวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ซึ่งเป็นสื่อหลัก ต้องหันมาวางกลยุทธออกแบบเนื้อหาเพื่อบริการกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไป หลากหลายช่องทางทั้งออนไลน์ และโซเชียลมีเดียควบคู่กันไป
สำหรับประเทศไทยจากข้อมูลมทางสถิติพบว่ามีจำนวนซิมการ์ดมือถือมากกว่าจำนวนประชากร นั่นหมายถึง คนหนึ่งคนมีมากกว่าหนึ่งซิมการ์ด ในคริสต์ศักราช 2018 พบว่า มีจำนวนผู้ใช้เฟซบุค ราว 52 ล้านคน จากประชากร 70 ล้านคนและในจำนวนนี้มีชั่วโมงการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ต่อวันสูงมาก ทุกท่านคงทราบดีว่า กรุงเทพมหานครยังคงเป็น “เมืองแห่งการใช้เฟซบุค” สูงถึง 24 ล้านคน นอกจากนี้ยังมีการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ สูงเป็นอันดับ 2 รองจากญี่ปุ่น ข้อมูลเหล่านี้ตอกย้ำให้องค์กรด้านสื่อสารมวลชนอย่างกรมประชาสัมพันธ์ต้องปรับตัวตามสถานการณ์ โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่
1. ด้าน Hardware  ต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใช้ในการเพิ่มช่องทางให้กับสื่อหลักเพื่อให้เข้าถึงประชาชน เพื่อให้เข้าถึงง่าย และสอดรับกับวิถีชีวิตของประชาชน (Life Style)
2. ด้าน Content ต้องสร้างจุดยืนให้กับประชาชนเห็นว่า ข้อมูลจาก กปส. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอออกไป จะต้องเป็นข่าวจริง เชื่อถือได้ และสามารถนำไปอ้างอิงได้ ทั้งนี้ ได้มีการคัดเลือกรายการ  ที่จะออกอากาศ มาเผยแพร่สดผ่านสื่อออนไลน์ด้วย
ความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนระหว่างชาติสมาชิกความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง จึงมีบทบาทสำคัญที่ช่วยผลักดันให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างสื่อมวลชนในอนุภูมิภาคนี้ ส่งเสริมซึ่งกันและกัน เกิดเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมสร้างและพัฒนาให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของรัฐบาลในทุก ๆ ด้าน โดยหยิบยกเรื่องที่เป็นจุดเด่น หรือจุดแข็งของภูมิภาคนี้ มาให้ภูมิภาคอื่นๆของโลกได้เห็น เช่น ความสวยงามของภูมิประเทศ ความภาคภูมิใจในความเป็นมาของวฒนธรรม ความเป็นชนชาติที่มีรากเหง้า ดึงต้นไม้ที่ยืนต้นอย่างสง่างามต้องมรากเหง้าที่แข็งแรง เพื่อขยายผล ดอก และใบ เป็นต้นไม้ที่แข็งแรงยั่งยืนตลอดไป
สื่อจึงสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นผู้ให้ความรู้และปลูกฝังในเรื่องนี้ ซึ่งก็ได้เริ่มแล้ว เช่น เมื่อกลางเดือนนี้ กลุ่มธุรกิจหนังสือพิมพ์ยูนนาน จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านสื่อมวลชนและผู้สื่อข่าวจากประเทศลุ่มน้ำโขง -ล้านช้าง เป็นครั้งแรก ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนจาก  6 ประเทศเหล่านี้ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำเทคโนโลยีด้านสื่อมาผสมผสานกัน มุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อใหม่   เพื่อการผลิตเนื้อหาเผยแพร่สู่ประชาชนในอนุภูมิภาค
กิจกรรมความร่วมมือที่เกิดขึ้นภายในหมู่ประเทศลุ่มน้ำโขงและล้านช้าง     ไม่ว่าจะเป็นการจัดฝึกอบรมดังที่กล่าวมาข้างต้น หรือการประชุมสุดยอดสื่อมวลชน ความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้างในวันนี้ และกิจกรรมการเดินทางเพื่อรายงานข่าว ซึ่งได้เริ่มขึ้นไปแล้วตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมาและจะไปสิ้นสุดโครงการในวันที่    8 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ นับเป็นความร่วมมือด้านสื่อที่สร้างสรรค์ประโยชน์ในแง่ความสัมพันธ์และความเข้มแข็งของอนุภูมิภาคให้ยั่งยืนตลอดไป
กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีเครือข่ายสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุกระจายเสียง    ในส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ เกือบ 100 สถานี ที่ให้บริการไปพร้อม ๆ กับสื่อออนไลน์ สื่อ social media และเครือข่ายสื่อบุคคลในชุมชน ยินดีที่จะเป็นเครือข่ายการประชาสัมพันธ์แก่กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง และขอสนับสนุนให้มีความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชน ในลักษณะนี้ต่อไป โดยสร้างระบบการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อกันอย่างเป็นรูปธรรม ดิฉัน เชื่อมั่นว่า ที่ประเทศสมาชิกจะร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ และข้อมูลข่าวสารระหว่างกันมากขึ้น  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาคของเรา
ท้ายนี้ ดิฉัน ขอขอบคุณกระทรวงข่าวสารของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และหนังสือพิมพ์พีเพิ่ล เดลี่ย์ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ และหวังว่า ความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่าง 6 ประเทศความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้างจะพัฒนายิ่ง  ๆ ขึ้นไป   
ขอบคุณค่ะ
------------------